Zdroj: http://www.snkjemnice.cz/index.php?a=clanky-snk/vystoupeni-snk-na-zasedani-zastupitelstva  •  Vydáno: 18.9.2015 20:53  •  Autor: SNK v Jemnici

Vystoupení SNK na zasedání zastupitelstva

Vystoupení SNK v Jemnici na zasedání zastupitelstva

Ve čtvrtek dne 11. 6. 2015 proběhlo za minimálního zájmu občanů další zasedání Zastupitelstva města Jemnice (dále jen ZMJ). Z více jak 20 bodů programu zaujaly především dva, které byly nakonec zejména díky přesvědčivé argumentaci dobře připravených zastupitelů Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici (SNKJ) staženy z programu a nebylo o nich hlasováno. Prvním problematickým bodem byl Strategický plán rozvoje města Jemnice 2015-2025 (SPRMJ). Nešlo tu o žádné nové myšlenky a představy, ale pouze o opsaný a dosti ledabyle aktualizovaný SPRMJ 2005-2015. V plné nahotě se zde projevila skutečnost, že Jemnice dlouhodobě postrádá jakoukoliv vizi, představu cílového nebo žádoucího stavu své budoucí existence. Město se už dlouhá léta potlouká od dotace k dotaci, s naprostou absencí jasného dlouhodobého cíle. Co je (bude) hybatelem rozkvětu města v příštích letech? Bude to cestovní ruch, zpřístupnění památek a hodnotných expozic, důraz na rozmach kultury, na výstavbu nových bytů či opravu komunikací a chodníků? A pokud ne, tak co jiného? Průmysl? Doprava? Dolování? Vysoká škola? Vědecký výzkum? O tom se v SPRMJ nedočteme vůbec nic! Jemnice vymírá, to je nesporný fakt (k 1. 1. 2015 měla včetně Louky a Panenské 4057 obyvatel). Jak a čím chceme tento trend zastavit či dokonce zvrátit? A chceme to vůbec? Na tyto otázky radnicí předložený SPRMJ neodpovídá. A co je možná ještě horší, nepočítá při tom s námi, obyvateli Jemnice. Jsou pro vedení města při realizaci tohoto plánu důležité představy, názory, podpora, úsilí, ztotožnění se, ochota ke spolupráci, spokojenost a prosperita občanů? Na str. 26 (celkem má plán i s přílohami 34 stran) se jako nutný předpoklad úspěchu uvádí: „Záměry města, pakliže mají být naplněny, musí mít silnou podporu především ve víře a odhodlání vedení města a jeho spolupracovníků realizovat cíle a nést za ně zodpovědnost, jinak se stává každý plán jen přáním“… Bod byl oprávněně stažen z projednávání a bude o něm dále jednat komise zástupců všech politických subjektů zastoupených v ZMJ. O průběhu a výsledcích těchto jednání Vás budeme pravidelně informovat. Druhým bodem, v němž nebylo dosaženo shody, bylo schválení prodeje budovy čp. 625. Jedná se o bývalou hájenskou školu, dnes zdravotní středisko na Budějovické ulici, kterou chce město prodat společnosti PATEB s.r.o., zastoupené panem Benešem za 1 935 500 Kč. Zastupitelé SNKJ oprávněně poukazovali zejména na to, že v kupní smlouvě nejsou stanoveny žádné sankce pro případ, že společnost PATEB nedodrží svůj závazek ohledně zachování lékařských a stomatologických ordinací v přízemí budovy. Vypadá to, že vedení města je v tomto zcela nepoučitelné. Je to v posledních letech již několikátý případ, kdy jsou městem uzavírány důležité smlouvy bez jasných sankčních opatření (viz např. známé prodeje Faastovy vily a mausolea Pallaviciniů či pronájem zámku Cyriakům). Pokud by oprava zámku měla pod jejich vedením pokračovat současným tempem, trvala by víc jak 200 let… Což je také jedním z důvodů, proč byla kontrola smlouvy s Cyriaky zařazena pro letošní rok do plánu práce kontrolního výboru ZMJ, v němž mají zastupitelé za SNKJ významné postavení. Kvůli prodeji budovy zdravotního střediska se sejde zastupitelstvo na mimořádném veřejném zasedání 25. června. O jeho průběhu a výsledcích Vás budeme neprodleně informovat v naší vývěsní skříňce po levé straně vchodu do kulturního domu. Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici