Menu

Vyhledávání

Kategorie: Články SNK

Pravidla pro vydávání měsíčníku JEMNICKÉ LISTY a práci redakční rady

I.

Základní ustanovení

1. Jemnické listy (JL) jsou především otevřenou demokratickou platformou pro uplatňování názorů občanů, politických stran a hnutí na správu věcí veřejných ve městě Jemnice. Slouží současně informovanosti občanů, zejména o dění ve městě Jemnice, důležitých sděleních MěÚ v oblasti samosprávné i přenesené působnosti, o kultuře, společenských akcích, sportu, významných událostech v regionu atd.

2. Přispěvatelem do Jemnických listů mohou být občané a organizace mající vztah k regionu.

3. JL jsou vydávány pravidelně každý měsíc, pouze v průběhu letních prázdnin vychází dvojčíslí.

4. Jednotlivá vydání JL vytváří a sestavuje redakční rada, kterou vede předseda redakční rady JL v součinnosti s pověřenou pracovnicí odboru kultury).

5. JL vychází rovněž v elektronické podobě na webové adrese – http://www.mesto-jemnice.cz

 

II.

Redakční rada

1. Veškerou činnost spojenou s vydáváním měsíčníku JL řídí redakční rada v počtu 7 členů.

2. Členy redakční rady písemně jmenuje a odvolává Rada města Jemnice (RM Jemnice).

3. Každý člen má právo na rezignaci na svoji funkci a to písemně RM Jemnice.

4. Redakční rada je ve své práci odpovědná RM Jemnice.

5. Rozhodování v radě je kolektivní a většinové. Nikdo nemá právo veta.

6. Členům redakční rady náleží odměna, jejíž výši určí Zastupitelstvo města Jemnice.

7. Předseda redakční rady je na návrh redakční rady zvolen Radou města Jemnice. Předseda řídí a organizuje práci rady.

8. Redakční rada je povinna dbát na vyváženost, nestrannost a etiku a zároveň je povinna dodržovat platnou legislativu.

 

III.

Koncepce JL

1. JL mají kromě titulní strany (název měsíčníku, znak města, měsíc a rok vydání) strukturu, v níž se rámcově předpokládají následující rubriky, naplňované v závislosti na příspěvcích (článcích):

* Správa věcí veřejných (názory občanů, politických stran a hnutí na správu věcí veřejných ve městě Jemnice, dotazy na vedení města - mohou být i anonymní, avšak vždy věcné a slušné, články v této rubrice nejsou limitovány rozsahem)

* Zprávy z radnice (okénko starosty, postřehy z radnice …)

* Jemnické instituce informují (usnesení rady a zastupitelstva města, komise zastupitelstva, odbory MěÚ, policie, hasiči, lékaři …)

* Stalo se, chystá se (výchovné a zájmové organizace, školy, knihovna, kultura, důchodci, partnerská města …)

* Bylo, nebylo (historie, pověsti, městská kronika …)

* Jemnický mikroregion (postupné představování obcí mikroregionu, zajímavosti z těchto obcí …)

* Kulturní a společenský kalendář (přehled akcí)

* Sportovní okénko (sportovní aktuality)

* Společenská kronika

* Jemnice zábavná a poučná (jemnicko-český rázovitý slovník, výrazné jemnické osobnosti, úvahy, vyprávění, poezie, literatura, kulturní zážitky …)

* Inzerce

Uvedené členění je orientační a redakční rada může provést operativní změny dle potřeby.

2. Příspěvky, náměty a názory je možné předávat nejlépe v elektronické podobě na e‑mail kultura@mesto-jemnice.cz, nebo písemně do Turistického informačního centra nebo Městské knihovny.

3. Zveřejněné příspěvky (kromě dotazů) musí být uvedeny se jménem autora, který odpovídá za kvalitu příspěvku i obsažených informací a jsou limitovány v rozsahu maximálně 1 strany A5 psané na stroji nebo v textovém formátu „doc“ s normálním řádkováním a velikostí písma 10 – Times New Roman. Fotografie autorů článků nebudou zveřejňovány.

4. Maximálně 2 příspěvky od jednoho autora v rámci jednoho vydání.

5. Rozsah JL (vyjma letního dvojčísla) nepřesáhne 40 stran nekomerčního textu, proto v případě většího počtu příspěvků je výhradním právem redakční rady provést výběr článků, které v rámci daného čísla budou uveřejněny a které nikoliv, mimo článku v rubrice Správa věcí veřejných.

6. Příspěvky nesmí být útočné nebo vulgární.

7. V JL není možné zveřejňovat volební programy stran a hnutí.

8. Na zveřejnění příspěvku není právní nárok.

9. Publikované příspěvky nejsou honorovány.

10. Veškerá komerční sdělení jsou uveřejňována formou inzerce, která je zpoplatněna dle platného ceníku služeb města Jemnice. Inzerce je uváděna na posledních stranách měsíčníku.

11. Každé číslo má svoji uzávěrku uvedenou v předchozím čísle v redakčním sdělení. Podklady dodané po uzávěrce nebudou v aktuálním čísle zveřejněny.

12. Tiráž je uváděna na poslední straně JL a musí obsahovat nejméně tyto informace: Jemnické listy, číslo, ročník – vydalo město Jemnice, Husova 103, IČ, datum vydání., Registrační číslo u Ministerstva kultury ČR MK ČR E 13924, počet výtisků. Název tiskárny, která JL vytiskla.

13. JL jsou distribuovány do každé domácnosti v Jemnici zdarma.

14. Náklady spojené s přípravou, tiskem a distribucí JL hradí město Jemnice. (platit, či ne, to jsou otázky ke zvážení…)

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, ed problems treatment odpovědět
avatar
pump for ed